1. Název a sídlo

Název: Leathers.CZ, z. s.
Sídlo: Štúrova 1156/26, 142 00 Praha 4


2. Právní status

Leathers.CZ, z. s., je zapsaným spolkem v souladu s právním řádem České republiky.
Leathers.CZ, z. s., je právnickou osobou.
Leathers.CZ, z. s., jako právnická osoba může být členem obdobných spolků mimo území České republiky.


3. Cíle a činnost

Leathers.CZ, z. s., (dále jen spolek) sdružuje osoby mužského pohlaví se zájmem a oblibou v nošení koženého oblečení.
Spolek za tímto účelem:
 • pořádá setkání svých členů a příznivců
 • spolupracuje s obdobnými spolky, kluby a jinými organizacemi v České republice a v zahraničí s podobným zaměřením a předmětem činnosti
 • vydává vlastní tiskoviny a provozuje internetový portál za účelem vzájemné informovanosti členů a propagace vlastní činnosti
 • obstarává, hospodaří a poskytuje propagační a reklamní předměty, související s cílem spolku
 • zřizuje a provozuje klubové zařízení
 • spolupracuje s dalšími spolky a společnostmi v oblasti provozování obecně prospěšných činností, zvláště v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, tělovýchovy, sportu, turistiky a kultury
 • shromažďuje dary a příspěvky od organizací na vlastní činnost a z těchto darů a příspěvků také může použít pro výše uvedené účely
 • může provádět doplňkovou vedlejší činnost za účelem financování aktivit, které jsou spolku vlastní a jsou hlavní činností spolku. Touto vedlejší doplňkovou činností se rozumí např. prodej vlastních tiskovin a reklamních předmětů nečlenům spolku, kdy příjem z tohoto prodeje převyšuje výdaje na jejich pořízení, příjmy z reklamy sponzora umístěné v místě pořádání akce apod.
Veškerá činnost spolku je založena na společném zájmu členů o kožené oblečení, má ryze nepolitický a nevýdělečný charakter. Spolek vyvíjí činnosti v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.

4. Členství

Členem spolku může být osoba mužského pohlaví starší 18 let věku.
Členství vzniká na základě registrace prostřednictvím e-mailové zprávy. Registraci schvaluje vedení spolku na základě údajů, které zájemce o členství poskytne. Způsob registrace dále upravují směrnice spolku.
Člen spolku má právo:
 • Účastnit se jednání členských schůzí,
 • volit a být volen do orgánů spolku,
 • účastnit se činnosti spolku, zvláště akcí pořádaných spolkem,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
Člen spolku má povinnost:
 • dodržovat stanovy a další směrnice spolku,
 • platit členské příspěvky,
 • nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.


5. Zánik členství

Členství zaniká:
 • pokud o to člen osobně požádá člena vedení spolku. Požádat může také písemně nebo elektronickou cestou, pokud je možné dostatečně ověřit identitu člena,
 • úmrtím člena, přičemž z členství nevyplývají žádná dědická práva,
 • zánikem spolku,
 • vyloučením člena spolku v případě, že takový člen porušuje stanovy a další směrnice spolku,
 • pokud bude člen pravomocně odsouzen z trestného činu.
O vyloučení člena rozhoduje Vedení spolku.

6. Orgány spolku

Orgány spolku tvoří Shromáždění členů, Vedení spolku, kontrolní orgán.

7. Shromáždění členů

Shromáždění členů je nejvyšší orgán spolku. Shromáždění členů se schází nejméně jednou ročně a schvaluje:
 • stanovy a směrnice spolku a jejich změny,
 • volí předsedu a místopředsedy, případně je odvolává,
 • stanovuje výši členského příspěvku,
 • volí členy kontrolního orgánu,
 • projednává a schvaluje výroční zprávu, kterou zpracovává vedení spolku a kontrolní zprávu kontrolního orgánu,
 • určuje koncepci, cíle a plány spolku na další období,
 • rozhoduje o zániku spolku.
Zasedání Shromáždění členů svolává Vedení spolku dle platných právních předpisů.

8. Vedení

Vedení spolku je výkonným orgánem a statutárním představitelem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáním Shromáždění členů.
Vedení spolku tvoří:
 • nejméně tři volení členové – předseda, první místopředseda, druhý místopředseda.
 • libovolný počet jmenovaných členů vedení
Volení členové Vedení spolku jsou voleni přímo Shromážděním členů. Jmenovaní členové vedení jsou v případě potřeby jmenováni volenými členy Vedení spolku. Každý ze jmenovaných členů vedení má jmenovacím listem určeno, do jaké funkce a na jaké období je jmenován. Způsob volby členů Vedení spolku a jmenování dalších členů vedení dále upravují vnitřní směrnice spolku.
Předseda stojí v čele Vedení spolku.
První místopředseda zastupuje předsedu v případech, kdy je předsedovi znemožněno vykonávat svoji funkci, např. z důvodu nemoci.
Volení členové Vedení spolku jsou oprávněni jednat jménem spolku a zastupují spolek navenek při jednání s jinými organizacemi a institucemi. Také jsou oprávněni nakládat s majetkem a spravovat bankovní účet spolku. Volení členové Vedení spolku mohou při nakládání s účtem spolku jednat samostatně a v plné míře bez ohledu na funkci ve vedení.
Volení členové Vedení spolku jsou odpovědní členům spolku a jsou povinni je informovat o hospodaření spolku.
Volební období volených členů Vedení spolku je vždy mezi jednotlivým jednáním Shromáždění členů. Doba jmenování jmenovaných členů vedení může být maximálně shodná s volebním obdobím volených členů Vedení spolku.
Vedení spolku také vede seznam členů.

9. Kontrolní orgán

Shromáždění členů může na svém jednání zvolit kontrolní orgán. Tento kontrolní orgán kontroluje činnost a hospodaření spolku, upozorňuje vedení na formální nedostatky a předkládá Shromáždění členů zprávu.

10. Hospodaření spolku

Za hospodaření spolku odpovídá Vedení spolku. K zajištění běžného hospodaření jmenuje Vedení spolku odpovědnou osobu, která nemusí být členem spolku. Tato osoba se stává jmenovaným členem vedení. Příjmy spolku tvoří příspěvky členů, dary, dotace určené na zajištění činnosti spolku. Spolek může mít i příjmy z doplňkové vedlejší činnosti, jako například příjmy z prodeje vlastních reklamních předmětů mimo spolek, umístění reklamy v místě pořádání akce. Tyto doplňkové příjmy spolku jsou vždy použity na kofinancování nákladů vzniklých v souvislosti s posláním a činností spolku definovaných v článku 3 těchto stanov.
Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů a činností spolku uvedených v článku 3 těchto stanov.

11. Způsob majetkového vypořádání v případě zániku spolku

V případě rozhodnutí Shromáždění členů o zániku spolku musí být vypořádány všechny závazky spolku. Po provedené likvidaci dojde k převodu majetku na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. V případě, že takováto právnická osoba nebude nalezena, bude majetek rozdělen rovným dílem mezi členy.

V Praze dne 22. 3. 2014