Směrnice

1, Typy registrace

a) Spolek provádí registrace uživatelů na webových stránkách. Existují dva typy registrace:
 • členové Leathers.CZ
 • příznivci spolku
b) Typ registrace člen Leathers.CZ je přímo vázán na členství ve spolku Leathers.CZ se všemi právy a povinnostmi, které ze členství vyplývají.
c) Zájemce o registraci uvede v registračním e-mailu o jaký typ registrace má zájem.

2, Registrace uživatele

a) Registrace na webových stránkách spolku je možná pouze občan České nebo Slovenské republiky starší 18 let.
b) Registrace se provádí prostřednictvím e-mailu registrace@leathers.cz, případně pomocí průvodce registrací na webových stránkách spolku.
c) Údaje potřebné k registraci:
 • člen spolku – povinnými údaji jsou přezdívka, jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, přiložená fotografie, nepovinným údajem je kontaktní telefon,
 • příznivce spolku - povinnými údaji pro registraci přezdívka, e-mailová adresa a fotografie.
d) Registraci schvaluje vedení spolku na základě ověření příslušnosti zájemce ke komunitě kožeňáků. Pro potřeby tohoto ověření si může od zájemce vyžádat doplňující údaje. Doplňujícími údaji jsou například:
 • jméno nebo jména osob, které jsou již členy a mohou jeho příslušnost ke komunitě potvrdit.
 • adresy profilů na jiných webech, kde je zájemce zaregistrován
 • jedna nebo více fotografií
e) Pokud nebudou ze strany zájemce dodány informace, které by byly dostatečné ke schválení registrace, má vedení spolku právo registraci odmítnout.
f) V případě registrace příznivce, vedení spolku příslušnost ke komunitě kožeňáků neověřuje.

3, Odmítnutí registrace uživatele

a) Vedení spolku má právo registraci člena nebo příznivce bez udání důvodu odmítnout.
b) V případě jednohlasného odmítnutí registrace má tento zájemce o registraci právo podat odvolání proti rozhodnutí Vedení spolku do 14 dnů od odmítnutí registrace. Odvolání se postupuje do hlasování všem členům.
c) V případě, že mezi členy Vedení spolku neexistuje shoda ve schválení registrace, žádost je postoupena k rozhodnutí všem členům.
d) Hlasování probíhá prostřednictvím členské části webových stránek. Členové budou na hlasování upozornění e-mailovou zprávou. Hlasování probíhá v délce 7 dnů od zveřejnění. Každý člen má jeden hlas.
e) Rozhodnutí členů v hlasování je pro Vedení spolku závazné a není proti němu odvolání.

4, Členské průkazy

a) Zaplacením členského příspěvku získává člen spolku právo na členský průkaz.
b) Členské průkazy vydává Vedení spolku. Platnost průkazu se shoduje s obdobím, na které má člen zaplacen členský příspěvek.
c) Členský průkaz obsahuje tyto údaje: jméno a přezdívka člena, číslo registrace, datum platnosti a podpis zástupce vedení spolku.
d) Po uplynutí doby platnosti vydá vedení členovi nový členský průkaz, pakliže člen zaplatil členský příspěvek na další období.

5, Práva a povinnosti registrovaných uživatelů

a) Členové spolku:
 • mají všechna práva a povinnosti vyplývající ze stanov spolku,
 • mají přístup k uživatelské sekci webových stránek spolku včetně částí, které jsou určeny výhradně pro členy spolku,
 • mohou využívat výhod členství, které stanoví Vedení spolku,
 • jsou z důvodu jejich identifikace povinni poskytnout své jméno, příjmení a datum narození, případně kontaktní telefon
 • mají právo podat připomínky vedení spolku. Vedení spolku je povinno se věcí zabývat.
b) Příznivci spolku:
 • mají přístup k uživatelské sekci webových stránek
 • mohou se zúčastňovat aktivit spolku, s výjimkou akcí, které jsou určeny výhradně pro členy.
 • nemohou volit ani být zvoleni do vedení spolku
 • nemají hlasovací právo na členských schůzích
 • mají právo podat připomínky vedení spolku. Vedení spolku rozhoduje, zda se bude věcí zabývat.
c) Registrovaní uživatelé jsou povinni udržovat své kontaktní údaje aktuální. Spolek neodpovídá za případně újmy, které by byly způsobeny neaktuálními kontaktními údaji uživatele.

6, Změna typu registrace

a) Změna typu registrace je možná na základě žádosti formou emailu. Pro změnu typu registrace na člena Leathers.CZ musí být dodrženy podmínky z bodu 2, především doplnění povinných údajů a zaplacení příspěvku. Minimální časový odstup mezi změnami úrovně registrace musí být 3 měsíce.
b) Zrušení registrace na webových stránkách se řídí postupem pro zrušení členství, který je popsán ve stanovách spolku.

7, Propagace spolku

a) Členové spolku Leathers.CZ se registrací zavazují k tomu, že budou spolek propagovat v dobrém světle a nebudou spolek svým jednáním (zahrnuje i internetové diskuze, chaty a podobně) poškozovat.
b) Členové se zavazují, že nebudou používat spolek k propagaci své vlastní osoby. O výjimku může člen požádat vedení spolku.
c) Členové mohou spolek propagovat umístěním loga spolku mezi své fotky v libovolných profilech, které člen na internetu vlastní. Logo nesmí být vloženo na první pozici, resp. jako titulní fotografie. Do každého profilu smí být vloženo pouze jedno logo.
d) Využívání loga spolku osobami, které nejsou členy, není dovoleno.
e) Používání loga, které je nad rámec těchto směrnic, povoluje vedení spolku.

8, Pořádání srazů a jiných akcí spolku

a) Vedení spolku pravidelně vyhlašuje srazy Leathers.CZ a jiné akce (dále jen akce).
b) Termín akce je vždy uveden v kalendáři na webových stránkách, případně je rozeslán uživatelům webu e-mailem.
c) Pokud vedení spolku nestanoví jinak, není na srazech vyžadován žádný dresscode.
d) S výjimkou zvláštních akcí není vstup na srazy ženám povolen.
e) Zvláštní akcí se rozumí:
 • akce, které slouží k propagaci spolku
 • veřejně pořádané akce
 • akce jiných pořadatelů, kterých se Leathers.CZ účastní
f) Vedení spolku má právo zorganizovat sraz, na který bude ženám vstup povolen. Takovýto sraz je možné uspořádat maximálně 2x ročně.
g) Vedení spolku má povinnost o přítomnosti žen na akci informovat v předstihu.

9, Ochrana osobních informací

a) Informace včetně fotografií poskytnuté zájemcem při registraci nebudou poskytovány třetím stranám ani nebudou zveřejňovány.
b) Výjimku tvoří pouze informace, které jsou zobrazeny v profilu v uživatelské části webových stránek spolku. Tento profil získává každý uživatel po registraci.
c) Údaje v tomto profilu může uživatel libovolně upravovat. Tyto údaje o sobě uživatel poskytuje dobrovolně a tím souhlasí s jejich uveřejněním. Všechny údaje, které o sobě uživatelé poskytnou, jsou přístupné pouze ostatním uživatelům.
d) Seznam členů spolku je přístupný pouze pro ostatní členy spolku.
e) Na srazech a akcích, které spolek pořádá, mohou být pořizovány fotografie, videozáznamy a jiné materiály (dále jen materiály). Uživatel registrovaný na webových stránkách může dát prostřednictvím nastavení ve svém profilu souhlas se zveřejněním těchto materiálů.
f) Udělený souhlas lze prostřednictvím profilu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zveřejňováním materiálů nemá zpětnou platnost.
g) V případě, že bude uživatel na těchto materiálech zachycen a neposkytl souhlas se zveřejněním, nebude tento materiál nikde zveřejněn.
h) V případě, že bude na materiálech zachycena osoba, která není registrovaným uživatelem webu a nepodaří se zajistit souhlas se zveřejněním na místě konání akce nebo dodatečně, má se za to, že osoba souhlas se zveřejněním neposkytla, a takovýto materiál nebude zveřejněn.
i) Pokud je zveřejnění materiálu v zájmu propagace spolku, nebo je uživatel či neregistrovaná osoba okrajovou součástí materiálu, může být materiál zveřejněn s grafickou úpravou, která znemožní identifikaci uživatele či neregistrované osoby.
j) Spolek neodpovídá za možnou újmu způsobenou zveřejněním fotografie, ke které dal člen souhlas.
k) Pro účely provozu webových stránek spolku mohou být zaznamenávána data o aktivitách uživatelů. Tato data jsou přístupná pouze správci webu a vedení spolku a je s nimi nakládáno v zájmu ochrany osobních informací.

10, Volba a jmenování členů Vedení spolku

a) Volení členové Vedení spolku jsou vždy přímo voleni Shromážděním členů.
b) Člen spolku se může vzdát práva být zvolen do Vedení spolku. V tomto případě toto oznámí Shromáždění členů před konáním volby.
c) Volba je tajná a probíhá tak, že každý z přítomných členů napíše na hlasovací lístek tři jména osob, která nominuje do Vedení spolku. Nominováni mohou být pouze přítomní členové, kteří se nevzdali práva být zvolen.
d) Sčítání hlasovacích lístků provádí sčítací komise složená z nejméně tří členů. Složení komise určí Shromáždění členů.
e) Do Vedení spolku jsou zvoleni první tři členové, kteří obdrží nejvíce nominačních hlasů.
f) V případě, že hlasovací lístek obsahuje jméno nepřítomného člena nebo člena, který se vzdal práva být zvolen, je tento jeden nominační hlas neplatný.
g) Nově zvolení členové Vedení spolku v nejbližší době svolají schůzi Vedení spolku, na které si rozdělí funkce a rozdělí si kompetence. O výsledku schůze informuje Vedení spolku členy do tří dnů od konání schůze.
h) V případě potřeby mohou volení členové Vedení spolku jmenovat další členy vedení. Jako člen vedení může být jmenován pouze člen spolku.
i) Jmenování probíhá prostřednictvím jmenovacího listu. Součástí jmenovacího listu je funkce, pro kterou je člen jmenován a doba, na kterou je jmenován.
j) Pokud není stanovena doba, na kterou je člen jmenován, má jmenování platnost do konce volebního období Vedení spolku, které jmenování schválilo.
k) Jmenovaný člen Vedení spolku má právo se podílet na činnosti spolku pouze v rozsahu svého jmenování.
l) V případě, že je Vedení spolku tvořeno sudým počtem členů a z hlasování nevzejde jednoznačný výsledek, má rozhodující hlas předseda spolku.

11, Sankce plynoucí z porušení směrnic

a) V případě, že se člen dopustí jednání, které by mohlo vést k poškozování jména spolku nebo jakýmkoliv způsobem porušuje směrnice a další pravidla spolku, a i přes upozornění svého jednání nezanechá, má vedení spolku právo uplatnit proti tomuto členovi sankce.
b) Sankcí se rozumí:
 • zablokování přístupu ke členské části webu na určitou dobu
 • vyloučení ze členství ve spolku na určitou dobu
 • změna typu registrace
 • trvalé vyloučení ze členství
c) O uplatnění těchto sankcí rozhoduje vždy celé Vedení spolku.

12, Platba členského příspěvku

a) Nově registrovaný zájemce o člena spolku je povinen zaplatit členský příspěvek do jednoho měsíce od provedení registrace. Zájemce se stává členem spolku dnem zaplacení členského příspěvku. Pokud zájemce takto neučiní, jeho typ registrace zůstává na úrovni příznivce spolku.
b) Po vypršení členského příspěvku má člen lhůtu 30 dní na zaplacení příspěvku na nové období ve výši, která byla schválena shromážděním členů. Pokud v této lhůtě příspěvek nezaplatí, přestává být členem a stává se automaticky příznivcem spolku.
c) V případě, kdy není členský příspěvek prvním shromážděním členů po registraci spolku stanoven, plyne lhůta uvedená v bodě b) od okamžiku schválení výše příspěvku na této schůzi.
d) V případě, že člen v průběhu období, na které zaplatil členský příspěvek, změní úroveň svojí registrace na příznivce a poté zpět na člena, nový členský příspěvek již podruhé neplatí.
e) Pokud člen zruší své členství definitivně a poté se opětovně zaregistruje, je povinen zaplatit členský příspěvek, jako by se jednalo o první registraci.
f) Členský příspěvek se v případě zrušení členství nevrací.

V Praze dne 22.3.2014